Dianalund Vandværk er et andelsselskab, der er stiftet den 9. februar 1937.


Vandværkets adresse er: Sømosevej 46B

Dianalund Vandværk forsyner 2495 forbrugere med rent drikkevand.

I 2004 blev der etableret 2 nye boringer. Disse er beliggende på marken mellem Holbergsvej og Kammergavevej. Boringerne har en dybde på 60 meter og kan levere 70m3 vand i timen pr. stk.
Samme år blev filtermaterialet i de åbne filtre udskiftet. Nye rør til skylning af filtrene blev etableret samtidig.

Der blev også monteret nyt automatik til skylleprocessen.

I 2005 blev den gamle el-tavle udskiftet med en ny og mere tidssvarende, hvor vi nu har mulighed for at hente en del data frem om vandværkets drift.

I 2008 blev de gamle rentvands pumper udskiftet med nye moderne frekvensstyrede. Disse giver et mere konstant tryk i ledningerne, og de er desuden strømbesparende og kan yde 135m3 i timen.

I 2009 udvides Vandværket med en ny tilbygning, hvor der er monteret et trykfilteranlæg, som kan behandle 120m3 vand i timen. Samtidig med filteranlægget er der etableret en slambeholder på 100m3, hvor skyldevandet bundfældes inden det pumpes i afløbet. I forbindelse med dette store projekt, er det gået en del ud over omgivelserne omkring Vandværket. Dette har vi afhjulpet med belægnings arbejde, nyt hegn og såning af ny græsplæne. i 2015 blev der foretaget en "afspærring" af det gamle/oprindelige vandværk. Dette skete for at leve op til de hygiejne krav der stilles til vandværkerne i dag. Dette indbefattede til muring af hullerne hvor der oprindeligt sad glasbyggesten, samt blænding af den gamle indgangsdør. Efterfølgende blev der også installeret ny indgangsdør, samt skiftet låse i eksisterende døre, samt ved boringerne. i 2016 er der blevet installeret nyt styresystem, leveret af Blue Control, da de gamle opgraderinger af vandværket, ikke havde det bedste kommunikations grundlag. Blue Control blev valgt delvist ud fra et ønske om samarbejde med nærliggende vandværker, der benytter sig af samme system.  Der er også installeret nye flowmålere, for at få et bedre overblik over indpumpet vand, kontra udpumpet. I samme forbindelse er der etableret ny alarm på alle døre, samt på boringerne.

Alt dette har resulteret i, at Dianalund Vandværk fremstår som et moderne og velfungerende vandværk, klar til at modstå de nye og øgede krav til rent og godt drikkevand.

Der er i alt i denne periode investeret ca. 6,5 mill. kr.