Takstblad for Andelsselskabet Dianalund Vandværk

 

 

Almindelige bestemmelser.
Gældende for 2023

Dianalund Vandværk udfærdiger ikke slut afregninger/flytteopgørelser. Dette skal medtages over refusionen Vi garanterer ikke for afmelding af betalings service, så dette bedes man selv være opmærksom på.

Tilslutnings bidraget betales inden tilslutningen udføres.

Løbende vandafgift betales, når tilslutningen er udført.

Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.
 

Alle takster er eksklusive moms og øvrige stats afgifter.

Taksterne er godkendt af Sorø kommune: se begrundelsen for 2023 her

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Anlægsbidrag består af:

Bidrag til hovedanlæg
Bidrag  til forsynings ledning
Bidrag til stikledning

Driftsbidrag:

Består af en fast afgift og en afgift pr. m3 (priserne er excl. moms)

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 400,00
Afgift pr. m3 kr. 7,00
Statsafgift incl. grundvandsikring pr. m3 kr. 6,37

 

 

TILSLUTNINGSBIDRAGET TIL VANDVÆRKET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE: (alle priser er excl. moms)

Indenfor kloakområdet:

Bidrag til hovedanlæg kr. 8.500,00
Bidrag til forsynings ledning kr. 7.500,00
Bidrag til stikledning kr. 6.500,00
Tilslutningsafgift i alt. kr.22.500.00

 

 

Udenfor kloakområdet

Bidrag til hovedanlæg kr. 7.500,00
Bidrag til forsynings ledning Efter tilbud
Bidrag til stikledning Efter tilbud
Boligforeninger m.v. Efter tilbud
Større forbrugere over 500 m3 pr. år Efter tilbud

 

 

(priserne er excl. moms)

 

Se udspecificeret takstblad  her

 

I forbindelse med ændret benyttelse, herunder udstykning af en allerede vandforsynet ejendom, påhviler det ejeren (udstykkeren) at indhente oplysninger hos vandværket vedrørende etablering af ny(e) stikledning(er) samt evt. påligning af tilslutnings bidrag.


BIDRAG TIL HOVEDANLÆG OG FORSYNINGS LEDNING:
er sammensat af følgende:

Værkets hovedanlæg
Værkets formue
Værkets forsynings ledning

 

STIKLEDNING:

En stikledning er defineret som rørledning max. Ø 32 mm indtil 20 meter fra forsynings ledning, afsluttet med stophane ved skel. I tilfælde, hvor der er behov for større stikledning (flere lejligheder eller erhverv), kan stikledning, efter aftale, udføres efter regning.


JORDLEDNING:

Jordledning er rørledning mellem stophane og forbrugssted, og den udføres altid ved ejers foranstaltning og for ejers regning.

 

GEBYRER: (alle beløb er ex. moms)  

Lukkegebyr kr. 1.000,00
Åbnings gebyr kr. 1.000,00
Dertil kommer påløbende omkostninger pr gang kr. - afhængig af arbejdets omfang
Kontrol af vandmåler kr. 1.000,00
Lukkebrev Oplysning til advokat/ejendomsmægler ved hushandel kr. 200,00 kr.    250,00
Rykkergebyr kr. 100,00 momsfrit
Aflæsning af vandmålere kr. 250,00 momsfrit

 

 

 

Formand Per Hovmand